Straffrätt

Vi ger våra klienter råd i straffrättsliga frågor och biträde genom hela brottmålsförfarandet, vid såväl polisförhör som domstolsprocess, i syfte att säkerställa och bevaka våra klienters rättigheter. Vi åtar oss privata och offentliga försvararuppdrag samt biträde åt målsägande och bevakning av enskilda skadeståndsanspråk med anledning av brott.