Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud. Rättsskyddet kan också ersätta risken som finns i vissa slags tvister att tvingas betala motpartens rättegångskostnader..

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år, i vissa försäkringar ett år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Avser tvisten överklagande av ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Om möjligheterna att få rättsskydd i bl a underhålls-, vårdnads- och arvstvister kan du läsa mer under Familjerätt. Självrisken, d v s den del du skall betala själv, är i de flesta försäkringar 20 – 25 procent av kostnaderna.

Advokaten vet om det finns möjligheter att utnyttja i rättsskydd i ditt ärende och hjälper dig att göra anmälan till försäkringsbolaget.

Rättshjälp

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist. I vissa fall där försäkringen inte täcker tvisten kan du beviljas rättshjälp.

Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.   Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden.

Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden.

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Vidare beviljas som regeln inte rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Advokaten vet om det finns möjligheter att få rätthjälp i ditt ärende och hjälper dig med rätthjälpsansökan.