Hyres- och nyttjanderätt

Vi ger fastighetsägare rådgivning och biträde i frågor rörande uppsägning för villkorsändring och avflyttning, hyresförhandling, överlåtelser, förverkande samt medling och förlängningstvister. Därutöver biträder vi fastighetsägare i frågor rörande bruksrätter till fast egendom, såsom hyra, arrende, servitut och ledningsrätt.