Fastighetsrätt

Vi ger våra klienter rådgivning och biträde vid äganderättsfrågor och tvångsianspråktaganden av fastighet, fastighetsbildning och markexploatering samt upprättande av alla typer av fastighetsrelaterade avtal, såsom överlåtelse och överenskommelse om fastighetsreglering samt biträde vid alla slags tvister som rör fastigheter.