Lönegarantianspråk

Under vissa förutsättningar har staten genom lönegarantilagen gett anställda i ett bolag som försätts i konkurs ett särskilt skydd för sina lönefordringar. Lönegarantin finansieras av skattemedel och utbetalas av länsstyrelsen. Skyddet innebär att de anställda kan söka hos konkursförvaltaren om att få fodringar på innestående lön och uppsägningslön utbetalda. Det är den anställde själv som ansöker samt har bevisbördan för sina krav, det är därför viktigt att du tydligt preciserar dina krav samt lämnar in underlag till stöd för dessa.

Omfattas du av lönegarantin?

Som huvudregel kan man säga att den person som utför arbete för bolagets räkning är att anse som arbetstagare och omfattas därmed av garantin. Den som har ägt en väsentlig andel av bolaget och som haft ett betydande inflytande har normalt inte rätt till lönegarantiersättning. Konkursförvaltaren kommer att göra en individuell prövning efter din ansökan för att avgöra om du är berättigad till lönegaranti.

Vilka fodringar omfattas?

Som huvudregel kan man säga att garantin omfattar lön. Med lön avses t.ex. tidlön, provision, ackordslön, sjuklön, övertidsersättning, ob-ersättning i viss mån kostnader och utlägg i tjänsten. Även sparad semester kan i viss omfattning räknas in.

Den semesterlön och semesterersättning som är intjänad och som står inne för det löpande och närmast föregående intjänandeåret ingår som huvudregel i garantin. Intjänandeperioden är som huvudregel 1 april till och med den 31 mars om inte ev. kollektivavtal eller anställningsavtal säger annat.

Finns det begränsningar i lönegarantin?

Ersättningen kan maximalt uppgå till fyra prisbasbelopp (2022 uppgår detta till 193 400 kr) och garantin sträcker sig som längst 8 månader.

Ersättning betalas som huvudregel inte ut för lönekrav som är äldre än tre månader innan kon-kursansökan. Har du en speciell beräkningsgrund ska ersättningen inte ha förfallit tidigare än tre månader innan konkursansökan för att omfattas av garantin.

Hur ansöker jag om lönegaranti?

När det bolag som försätts i konkurs har en befintlig och fungerande löneadministration får konkursförvaltaren oftast all behövlig information från denne. I den mån du har anspråk utöver den information som konkursförvaltaren får från löneadministratören får du själv anmäla dessa anspråk. Likaså om bolaget saknar befintlig och fungerande löneadministration.

Den som har krav på att erhålla lönegaranti i en konkurs som handläggas av konkursförvaltare på Nordström Advokater anmäler enklas detta på mailadressen konkurs.lonegaranti@nordstomadvokater.se. Ange ”lönegaranti samt bolagsnamn” i ämnesraden. Blankett för ifyllande kan laddas ner här. Till din ansökan om lönegaranti bör alltid bifogas kopia på ditt anställningsavtal samt kopia på din senaste lönespecifikation. Känsliga personuppgifter kan om så önskas istället postas på adress Nordström Advokater, Box 1022, 751 40 Uppsala. Märk ditt kuvert med ”lönegaranti samt bolagsnamn” och hänvisa till att krav har skickats via mail.

 

Nordström Advokater AB och respektive konkursbo behandlar de personuppgifter som används i ett bolags konkurs. För mer information om behandling av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy på Nordström Advokaters hemsida: https://nordstromadvokater.se/allmanna-villkor/